Today's wind around Enoshima

YYYY/MM/DD
03JST - 18JST

3:00 JST
NNE 2.3m/s
3:20 JST
3:40 JST
4:00 JST
4:20 JST
5:40 JST
5:00 JST
5:20 JST
5:40 JST
6:00 JST
6:20 JST
6:40 JST
7:00 JST
7:20 JST
7:40 JST
8:00 JST
8:20 JST
8:40 JST
9:00 JST
9:20 JST
9:40 JST
10:00 JST
10:20 JST
10:40 JST
11:00 JST
11:20 JST
11:40 JST
12:00 JST
12:20 JST
12:40 JST
13:00 JST
13:20 JST
13:40 JST
14:00 JST
14:20 JST
14:40 JST
15:00 JST
15:20 JST
15:40 JST
16:00 JST
16:20 JST
16:40 JST
17:00 JST
17:20 JST
17:40 JST
18:00 JST